Cuốn sách đó theo nghĩa đen ,là ngoài trái đất này, dành cho chính bạn hãy tải và đọc nó!

Phong trào Rael

Hội thảo: Châu Mỹ

 

Thời gian; Địa điểm

THE ACADEMY

Registration dates:
Sunday, March 15th, 2020

Date and time:
From Monday, March 16th (9:30 am)
To Friday, March 20th, 2020

Saturday, March 21st, 2020 – structure meeting

Location:
Hotel Alex 99 c.a.
RIF J-29827354-2
http://www.hotelalex.com.ve/

Address:
Esquina Ferrenquín a la Cruz.
La Candelaria, Caracas-Venezuela