Cuốn sách đó theo nghĩa đen ,là ngoài trái đất này, dành cho chính bạn hãy tải và đọc nó!

Phong trào Rael

Hội thảo: Châu Âu

 

Lịch

 A typical day : 

Morning :
- Morning Meditations
- Inspirational Teachings
Afternoon
- Afternoon Meditations
- Creative Workshops / Games
Evening
- Artistic Evenings
- Meditations Under the Stars