Cuốn sách đó theo nghĩa đen ,là ngoài trái đất này, dành cho chính bạn hãy tải và đọc nó!

Phong trào Rael

Hội thảo: Châu Phi

 

Lịch

Here is the daily activities programme:
7: 30 am – 8: 15 am: Meditation
9: 00 am – 11: 00 am: Teaching
4: 00 pm – 6: 00 pm: Teaching / practical group exercises
9: 00 pm – 10: 30 pm: Artistic parties and/or meditations