Cuốn sách đó theo nghĩa đen ,là ngoài trái đất này, dành cho chính bạn hãy tải và đọc nó!

Phong trào Rael

Hội thảo: Oceania

 

Thời gian; Địa điểm

Registration: 2pm-6pm Saturday 27th January 18
(Please do your best to register in advance)
The seminar starts at 8 pm on Saturday 27th January
and finishes on Saturday 3rd February at 10 am.
Newcomers have to be there at the start on the first day.
Location: Lake Ainsworth Sports And Recreation Centre in Lennox Head -North NSW Australia -
Search for Lake Ainsworth Sport and Recreation Centre Lennox Head with Google Map.