Cuốn sách đó theo nghĩa đen ,là ngoài trái đất này, dành cho chính bạn hãy tải và đọc nó!

Phong trào Rael

Hội thảo: Oceania

 

Thời gian; Địa điểm

Arrival for Seminar on Sunday 6th Jan 2013 @ 4pm for registrations.
Teachings begin on Monday 7th @ 9am
Teachings finish on Saturday 12th in the evening
Leave on Sunday 13th Jan @ 12 noon after Ceremony and Meditation.
It is now 7 nights but 8 days


**When registering, the date format is set to USA (yyyy-mm-dd).