Cuốn sách đó theo nghĩa đen ,là ngoài trái đất này, dành cho chính bạn hãy tải và đọc nó!

Phong trào Rael

Hội thảo: Châu Âu

 

Lịch


Sunday 13th
13:15 - 13:30 Welcome
13:30 - 14:30 International Raelian news and philosophy
14:30 - 14:45 Explanation of TPC
14:45 - 14:55 Break
14:55 - 15:10 TPC (if any requests)
15:10 - 15:30 Meditation
15:30 - 16:00 Philosophy
16:00 - 16:30 Enjoy drinks and snacks
16:30 End of celebration

Register before December 10th : isabeloves@yahoo.co.uk