Cuốn sách đó theo nghĩa đen ,là ngoài trái đất này, dành cho chính bạn hãy tải và đọc nó!

Phong trào Rael

Hội thảo: Châu Âu

 

Thời gian; Địa điểm

Raelian Celebration

We invite you to a gathering on December 13th in Roosendaal, The Netherlands.
Come and join the Dutch team to celebrate the encounter of Maitreya Rael with an extraterrestrial.

Date: December 13th 2015

Location : Yoga Studio Roosendaal, Raadhuisstraat 62B 4701 PV Roosendaal the Netherlands

Register before December 10th : isabeloves@yahoo.co.uk