Cuốn sách đó theo nghĩa đen ,là ngoài trái đất này, dành cho chính bạn hãy tải và đọc nó!

Phong trào Rael

Hội thảo: Châu Âu

 

Lịch

A DAY PROGRAM

7.00 am to 7:20 am:
Meditation
9:00 to 11:30:
Teaching
3.30 to 5:30 pm:
Teaching and /or awakening exercises
5.30 to 6pm :
Meditation
8.30:
Artistic evenings and /or meditation under the stars