Cuốn sách đó theo nghĩa đen ,là ngoài trái đất này, dành cho chính bạn hãy tải và đọc nó!

Phong trào Rael

Hội thảo: Châu Á

 

Thời gian; Địa điểm


■Dates and Place for World Convention

73AH(2018)
World Convention

From 2:00 pm, Thursday, 13, December
To  12:00 noon, Sunday, 16, December

Summit Hall, BANKOKU SHINRYOKAN (Convention Hall)
http://www.shinryokan.com/menuIndex.jsp

NOTE:
The Convention will be held at the above event hall which is 10 minutes driving from a hotel for a main accommodation.