Cuốn sách đó theo nghĩa đen ,là ngoài trái đất này, dành cho chính bạn hãy tải và đọc nó!

Phong trào Rael

Hội thảo: Châu Á

 

Lịch

Basic Daily Schedule

a.m.
8:30 – 9:20 Reception
9:30 – 9:55 Meditation
9:55 – 10:00 Information
10:00 – 12:00 Morning Session
p.m.
12:00 – 3:00 Lunch break
2:30 – 2:50 Reception
3:00 – 5:30 Afternoon Session
5:30 – 8:00 Supper/Break
8:00 – 10:00 Show time and others