Cuốn sách đó theo nghĩa đen ,là ngoài trái đất này, dành cho chính bạn hãy tải và đọc nó!

Phong trào Rael

Hội thảo: Châu Á

 

Thời gian; Địa điểm

October 14th to 16th

Golden Family condo in Youngin,
South Korea.

www.goldcondo.co.kr (In Korean only)