Cuốn sách đó theo nghĩa đen ,là ngoài trái đất này, dành cho chính bạn hãy tải và đọc nó!

Phong trào Rael

Hội thảo: Châu Á

 

Thời gian; Địa điểm

From Friday 15th to Sunday 17th of August.

Golden Family Condo
http://www.goldcondo.co.kr/

Kiheungdanji-ro 406,
Kiheung-gu, Yongin-si,
Kyungki-do,
South Korea