Cuốn sách đó theo nghĩa đen ,là ngoài trái đất này, dành cho chính bạn hãy tải và đọc nó!

Phong trào Rael

Hội thảo: Châu Á

 

Lịch

May,16th

18:00 Dinner
20:00 Lecture


17th

09:30 Meditaion
10:00 Lecture
13:00 Lunch
16:00 Lecture
19:00 Dinner
21:00 Party


18th

09:30 Meditaion
10:00 Lecture
13:00 Lunch
14:00 KRM international member Course
17:00 Seminar end