Cuốn sách đó theo nghĩa đen ,là ngoài trái đất này, dành cho chính bạn hãy tải và đọc nó!

Phong trào Rael

Hội thảo: Châu Á

 

Thời gian; Địa điểm

DATES

67AH (2013)
Registration – April 27th (Saturday) 15:00 to 18:00
Seminar dates – April 28th (Sunday) starting at 09:30 through May 4th (Saturday) ending at 13:00

If you attend the seminar from the beginning date, please complete registration at the reception desk by 09:20 on April 28th at the latest.
If you come from April 28th onward, registration time is from 08:30 to 09:20 and from 15:00 to 15:50 every day.

LOCATION
Okinawa Miyako Hotel (Hall Nijigumo)
40, Matsukawa, Naha city, Okinawa, 902-0062, Japan

http://www.miyakohotels.ne.jp/okinawa/english/index.html