Cuốn sách đó theo nghĩa đen ,là ngoài trái đất này, dành cho chính bạn hãy tải và đọc nó!

Phong trào Rael

Hội thảo: Châu Mỹ

 

Lịch

Sunday, November 3rd at 5:30 pm: Welcome and registration for all.
Sunday, November 3rd at 7:30 pm: Opening of the Happiness Academy for all.
Friday, November 8th: End of the Happiness Academy at 2 PM.