Cuốn sách đó theo nghĩa đen ,là ngoài trái đất này, dành cho chính bạn hãy tải và đọc nó!

Phong trào Rael

Hội thảo: Châu Phi

 

Lịch

Daily schedule for the seminar
7:00 - 7:30: Meditation
9:00 -12:00: Teaching
16:00 - 18:00 : Teaching or workshop
21:00 – 22:30: Entertainment, show times or meditations