Cuốn sách đó theo nghĩa đen ,là ngoài trái đất này, dành cho chính bạn hãy tải và đọc nó!

Phong trào Rael

Hội thảo: Châu Phi

 

Lịch

A DAY PROGRAM
09H15 to 12H30 : Teaching
16h00 to 18h30 : Teaching or awakening exercises
21h00 : Artistic evenings and / meditation under the stars