Cuốn sách đó theo nghĩa đen ,là ngoài trái đất này, dành cho chính bạn hãy tải và đọc nó!

Phong trào Rael

简体字中文版电子书 [ Chinese Simplified e-books ]

 facebook  google ReTweet

赞成克隆人

在本书中,雷尔说明了目前的克隆技术如何成为通向永恒生命的第一步。他通过超人的想象力展现了令人惊异的人类未来,并说明诸多新技术如何革命性地改变世界,改变我们的生活。比如他指出了纳米技术如何使农业和重工业变成剩余产业,人工超智能如何超越人类智能以及永恒的生命如何不利用生物躯体,而在电脑中变得可能等等。
: Rael
: 351.82 kb
Tải: 1788