Cuốn sách đó theo nghĩa đen ,là ngoài trái đất này, dành cho chính bạn hãy tải và đọc nó!

Phong trào Rael

Liên hệ với chúng tôi


Những trụ sở quốc tế:
Raelian Movement
P.O. Box 225
CH-1211 Geneva 8
Switzerland
(Xin hãy liên hệ theo địa chỉ này nếu quốc gia của bạn không được liệt kê bên dưới)
press: www.raelpress.org

Phong trào Raelian tại Việt Nam

Email: vietnamrael.org
Website: https://www.facebook.com/raelianvietnam
LAN_ADDRESS03